O projekte

Názov projektu

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Akronym

PreveLynch

Kód projektu

NFP313010V578

Program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Poskytovateľ

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra

Partner

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Sídlo

Novozámocká 1/67
949 05 Nitra

IČO

37 986 805

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu

9 205 044,72 €

Výška poskytnutého NFP

9 110 238,17 €

Obdobie realizácie projektu

6/2019 – 06/2023

Miesto realizácie projektu

SR/Nitriansky kraj/Nitra

Projekt PreveLynch

Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. 

Zaujímavosti o projekte

Predmet výskumu

 Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu  ako aj vznik centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu. Významným cieľom projektu je aj vývoj prototypov nových menej invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej biopsie. 


Objasnenie významu genetickej zložky pri výskyte CRC na Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningu v našej populácií bude mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti CRC a iných Lynch asociovaných nádorov, zvýšenie kvality života a skrátenie práceneschopnosti, poklesu národných výdavkov na liečbu. 

Komplexnosť

V rámci projektu vznikne 30 publikácií vytvorených v rámci projektu, z toho 10 v odborných žurnáloch indexovaných v databázach Web of Science a/alebo Scopus a 6 publikácií v iných  databázach ako Web of Science Core Collection a/alebo Scopus; 5,09 FTE nových pracovných miest výskumných pracovníkov; 2 podané medzinárodné patentové prihlášky a 1 národná patentová prihláška; teda 3 prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva; 2 subjekty, ktoré podajú žiadosť v rámci programov EÚ; 4 podporené účastí zahraničných výskumníkov a vznik spin-off subjektu.