PreveLynch

Hlavný cieľ projektu

Predkladaný projekt vďaka uplatneniu výsledkov výskumu, má za cieľ podrobne preskúmať problematiku dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a preskúmať predpokladané genetické pozadie vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii.
Významným cieľom projektu je aj vývoj prototypov nových menej invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej biopsie.

Predmet projektu

Zavedenie neinvazívnych skríningových testov so zapojením inovatívnych molekulárnych metód by zlepšilo adherenciu jedincov s vyšším rizikom kolorektálneho karcinómu k nastavenému skríningovému režimu. Tým by sa malo efektívnejšie predchádzať vzniku kolorektálneho karcinómu, prípadne aj iným nádorovým ochoreniam asociovaným s Lynchovým syndrómom, čo vo výsledku povedie k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

Jedinečnosť projektu

Stanovenie populačných frekvencií patogénnych variantov v génoch mismatch opravného systému nám umožní lepšie poznať kontribúciu genetických faktorov pri výskyte kolorektálneho karcinómu v slovenskej populácii.


Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom.

Zapojte sa do populačnej štúdie PreveLYNCH

Štúdia je zameraná na skoré vyhľadávanie markerov spojených s onkologickými ochoreniami hrubého čreva. Máte 18 – 35 rokov, nemáte žiadne zjavné ťažkosti s trávením? Záleží vám na vašom zdraví a zdraví vašich blízkych? Veríme, že vďaka vašej pomoci budeme môcť zlepšiť prevenciu a liečbu kolorektálneho karcinómu a zmapovať výskyt mutácií Lynch Syndrómu v slovenskej populácií.

Výskumná aktivita projektu PreveLynch

Vývoj prototypov nových menej invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej biopsie.

Zámer projektu PreveLynch

Objasnenie významu genetickej zložky pri výskyte CRC na Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningu v našej populácií bude mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti CRC a iných Lynch asociovaných nádorov, zvýšenie kvality života  a skrátenie práceneschopnosti, poklesu národných výdavkov na liečbu. V rámci projektu vznikne 30 publikácií vytvorených v rámci projektu.