Aktivita

Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Komenského v Bratislave

Výskumná aktivita:

Realizácia genomickej štúdie a výskumná databáza pacientov z Lynchových rodín pre agregátne hodnotenie rizík vzniku CRC

Výskumná aktivita:

Výskum využiteľnosti analýz voľnej cirkulujúcej DNA pre skríning CRC

 

Výskumná aktivita:

Vývoj prototypu neinvazívného laboratórneho skríningového testu na mikrosatelitovú instabilitu

Výskumná aktivita:

Analýza glykozylačných zmien u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Výskumná aktivita:

Realizácia klinickej a populačnej štúdie, spracovanie vzoriek a zavedenie databázy pacientov

 

Výsledkom aktivity je vytvorenie a vyhodnotenie 200 vzoriek periférnej krvi príslušníkov rodín s potvrdeným Lynchovým syndrómom, ako aj 1000 vzoriek zdravej slovenskej populácie. Vzorky získané v oboch štúdiách budú náležite spracované pre stabilnú archiváciu DNA, RNA aj krvnej plazmy v biobanke. Následne budú vykonané štandardné genetické analýzy pre stanovenie  mikrosatelitovej instability, v prípade známych variantov budú jedinci verifikovaní na prítomnosť týchto mutácií. V prípade jedincov s nádorovými ochoreniami budeme robiť verifikačné histopatologické vyšetrenia. Vzniknutá podrobná databanka bude mať veľký prínos pre výskum v oblasti diagnostiky Lynchovho syndrómu ako aj frekvencie polymorfizmov v stredoeurópskej populácii. V konečnom dôsledku databanka môže prispieť k efektívnejšej diagnostike a zníženiu mortality Lynchovho syndrómu v stredoeurópskej populácii.

Výskumná aktivita:

Výskum v oblasti platformy pre potreby biosenzora a biosenzorických aplikácií

Výskumná aktivita:

Využitie analytického systému Promega „MSI Analysis System, Ver. 1.2“ ako nástroja pre primárnucharakterizáciu mikrosatelitovej instability vo vzorkách pacientov

Výskumná aktivita:

Nové prístupy pri vyšetrovaní a diagnostikovaní pacientov s kolorektálnym karcinómom so špeciálnym zreteľom na Lynchov syndróm

Výskumná aktivita:

Identifikácia špecifického zloženia mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom