Partneri

Žiadateľ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVA

Žiadateľ – Univerzita Komenského v Bratislave

Webové sídlo: www.uniba.sk

Partner

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (ďalej aj „MGA“) (http://www.medirexgroupacademy.sk/) ako žiadateľ projektu je vedeckovýskumnou a vzdelávacou neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na multidisciplinárny nezávislý výskum a vývoj v oblasti biomedicíny a s tým súvisiaca podpora vzdelávania zameraná prioritne na humanitné biomedicínske smery. MGA je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. Má za sebou niekoľkoročné bohaté skúsenosti s realizáciou výskumných projektov financovaných z Operačného programu Výskum a vývoj. Cieľom je využiť výsledky výskumu v klinickej praxi, implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe. MGA sa snaží zapojiť aj do nadnárodných výskumných projektov a podporuje transfer know-how zahraničných výskumných skupín, akademických inštitúcií aj do výskumných aktivít MGA, budovaného Centra excelentného výskumu, výskumného centra BIOMEDIRES. Výsledkami národných, lokálnych výskumných aktivít chceme prispievať k širšiemu medzinárodnému výskumu v oblasti nadnárodných biomedicínskych problémov. V MGA pracujú vysoko erudovaní vedeckovýskumní pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú aj na implementácii nových diagnostických postupov v praxi, sledujú zavedené nové metodiky a postupy a priebežne aj vyhodnocujú ich diagnostickú validitu v porovnaní s pôvodnými či inými diagnostickými metódami. Taktiež sa priamo zúčastňujú na výskume a vývoji ďalších diagnostických metód a postupov v oblasti biomedicíny s prioritami v oblasti genetiky a genomiky, metabolomiky, v diagnostike a prevencii onkologických a iných civilizačných ochorení.

Partner – MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Kontaktná osoba:
Ing. Kristina Slezáková

 

Tel. č.+421 908 290 372
Mail: kristina.slezakova@medirexgroupacademy.sk

Webové sídlo: www.medirexgroupacademy.sk

Partner

GENETON, s.r.o.

Partner – Geneton, s.r.o.

Webové sídlo: www.geneton.sk

Partner

CHEMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Partner – Chemický ústav Slovenskej akadémie vied

Webové sídlo: www.chem.sk

Partner

POWERTEC s. r. o.

Partner – POWERTEC s. r. o.

Webové sídlo: www.powertec.sk

Partner

SLOVGEN, s. r. o.

Partner – Slovgen s.r.o.

Webové sídlo: www.slovgen.sk

Partner

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, spol. s r. o.

Partner – Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Webové sídlo: www.milosrdni.eu

Partner

ÚSTAV MOLEKULÁRNEJ BIOLÓGIE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Partner – Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Webové sídlo: www.imb.savba.sk